UWAGA!!!Nowy sposób logowania do serwisów uczelni!!!
Loginem studenta jest numer albumu
Loginem pracownika jest pierwsza_litera_imienia.nazwisko
(np. j.kowalski)
Startowym hasłem jest numer PESEL

Pomoc

Deklaracja dostępności

Masz jedno konto i jedno hasło do wszystkich serwisów korzystających z tej strony logowania. Po zalogowaniu do jednego z nich, uzyskujesz dostęp do pozostałych bez potrzeby ponownego logowania. Jeżeli jesteś studentem, loginem jest numer albumu.
Jeżeli jesteś pracownikiem, Twój login jest w postaci pierwsza_litera_imienia.nazwisko - np. j.kowalski.
Startowym hasłem jest numer PESEL
Ze względu bezpieczeństwa zmień je po zalogowaniu do systemu USOSweb!!!
W przypadku problemów z zalogowaniem do konta pocztowego prosimy o kontakt z Działem IT:
inż. Sławomir Własak
55 239 38 17
512 543 245

Piotr Hajczuk
55 239 39 05
512 542 828

Identyfikator i hasło

Kliknij tu, aby poznać swój identyfikator lub odzyskać zapomniane hasło.

Bezpieczeństwo

Unikaj logowania się na niezaufanych urządzeniach. Logując się na komputerze dostępnym publicznie, korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.

Deklaracja dostępności

institution.name zobowiązuje się zapewnić dostępność Punktu Logowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Punkt Logowania jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia szereg zaleceń drugiego stopnia określanych przez WCAG 2.1.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: accessibility.contact. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.